Wczytuję dane...
Przetwarzanie danych osobowych (RODO)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez IQRC Polska

Szanowni Państwo,

Firma IQRC Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27, 00-867 (zwana dalej IQRC) przetwarza informacje otrzymane od klientów, ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu, tworząc bazę danych podmiotów gospodarczych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: IQRC Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa NIP: 7010218218, REGON: 142194853, KRS: 0000346918, Sąd rejestrowy: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO, Kapitał zakładowy: 40.000 zł.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty na adres:
Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa lub email: rodo@iqrc.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty na adres: Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa lub email: rodo@iqrc.pl

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Takie produkty dostarczają również klientom IQRC informacji na temat płynności finansowej ich kontrahentów w tym informacje o zaległościach płatniczych, dostęp do historycznych wersji wpisów danych KRS, CEIDG oraz pozwalają w ten sposób minimalizować ryzyko nawiązywania relacji biznesowych z nierzetelnymi partnerami. (np. powiązania spółek, wcześniejsze upadłości spółek powiązanych, zobowiązania na giełdach wierzytelności)

Spółka wykorzystuje do własnych celów także dane ułatwiające przeprowadzenie własnych kampanii marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej IQRC, ujawnionym w Rejestrze KRS, jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Spółka mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom takie produkty.

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom IQRC kompleksowej informacji handlowej w ramach oferowanych przez Spółkę produktów, jak również w celach statystycznych.

6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane w chwili kontaktu z naszą Spółką oraz przez źródła publicznie dostępne wskazane w pkt. 11 poniżej.

7. Spółka nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych

8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

  • Zleceniobiorcom IQRC lub w celu kontaktu i przekazania informacji promocyjnych.
  • Firmom współpracującym z IQRC do celów realizacji umowy handlowej.
  • Dystrybutorom / dostawcom IQRC oraz spedytorom, dla realizacji procesu sprzedaży i dostawy zamówionego towaru.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom zewnętrznym a w szczególności znajdującym się w (1) państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub (2) organizacjom międzynarodowym.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez IQRC przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o których mowa w pkt. 4 powyżej.

10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

·         kontakt e-mail pod adresem: rodo@iqrc.pl

·         kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa.

11. Państwa dane osobowe zostały pozyskane w trakcie procesu ofertowania lub sprzedaży oraz ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

12. IQRC może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

13. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

14. Zgodnie z zasadą wprowadzaną przez RODO - zasadą minimalizacji danych osobowych, zbieramy lub przetwarzamy wyłącznie takie dane osobowe, bez których nie można osiągnąć celu przetwarzania danych.

Zbieranie danych osobowych w sklepie jest zgodne z tą zasadą. Przykładowo przy rejestracji w sklepie internetowym nie zbieramy danych dotyczących adresu zamieszkania klienta, ponieważ nie jest to konieczne do osiągnięcia celu jakim jest zarejestrowanie użytkownika.

15. Wgląd do swoich danych osobowych, zgromadzonych w naszym sklepie można użyskać po zalogowaniu się na swoje konto (jesli takie zostalo utworzone). Tam w zakładce "Moje zgody - Moje dane osobowe" będzie mozna pobrać plik z posiadanymi przez nas danymi. Będzie można także usunąć swoje konto z platformy sklepowej.


Pozdrawiamy,

IQRC Polska Sp. z o.o.

Nasze

certyfikaty